Inbjudan – FTVS i Almedalen

FTVS i Almedalen

Intresset för svensk film- och tv är större än någonsin. Trots detta sjunker intäkterna på grund av den storskaliga illegala konkurrensen. Film- och TV-branschens samarbetskommitté (FTVS) är på plats i Almedalen för att öka kännedomen om hur viktig en stärkt upphovsrätt och en fungerande digital marknad är för film- och tv-skapandet i Sverige.

Kom till våra seminarier på Bio Borgen onsdagen den 6:e juli mellan 13.00 och 14.30. Lunchmacka serveras från 12.30. Moderator är Per Strömbäck, sakkunnig i digitala näringsfrågor på FTVS.

Välkommen!

Mvh

Eric Broberg, ordförande FTVS

alemdalen

13.00-13.45 Pirater i klassrummen? – så använder lärare rörlig bild i undervisningen

Hur ser användandet av film och tv ut i skolan? Vilken typ av streamingtjänster används? Är de lagliga eller inte? Hur ser lärarnas kunskaper ut när det kommer till upphovsrätt för visning av rörlig bild i skolan? För att få svar på dessa frågor har FTVS låtit genomföra en riksomfattande attitydundersökning bland svenska gymnasie- och högstadielärare om hur de visar rörlig bild för elever. Resultaten kommer att presenteras på seminariet följt av ett panelsamtal.

Medverkande
Lukas O. Berg, VD, Insight Intelligence Miia Austa, styrelseledamot, Lärarnas Riksförbund Ulla Hamilton, VD, Friskolornas Riksförbund Bodil Båvner, utredare, SKL

13.45-14.30 Pengarna i piracy – om den illegala marknaden för film och tv

Svensk film- och tv-bransch står vid ett vägskäl. Intresset växer men intäkterna sjunker. Situationen är inte hållbar. De illegala tjänsterna tjänar grova pengar på denna nedladdning och streaming, men de existerar inte i ett vakuum. De agerar i ett ömsesidigt beroende med en rad aktörer inom den legala ekonomin. Ett grundläggande problem är att många av dessa, i andra fall ofta ansvarstagande, aktörer i det digitala ekosystemet möjliggör, eller underlåter att agera mot, den illegala aktiviteten. På plats kommer ni höra FTVS ge en nulägesbild av piracy i Sverige och Black Market Watch, Geneve-baserad NGO som fokuserar på illegal handel och organiserad brottslighet, berätta om den illegala ekonomin bakom de illegala tjänsterna.

Medverkande
Karl Lallerstedt, analytiker och grundare, Black Market Watch Jörgen Warborn, riksdagsledamot och immaterialrättslig talesperson, Moderaterna Susanne Ås Sivborg, generaldirektör, Patent- och registreringsverket Representant från regeringspartierna

Varför är användandet av illegala tjänster för att se film och tv högre i Sverige än i våra grannländer?

Hela 32 procent använder illegala tjänster i Sverige, jämfört med 19 procent i Norge, 12 procent i Danmark, och 8 procent i Finland. Hur kan skillnaden vara så stor? Vi gav Novus i uppdrag att undersöka saken närmare.

Undersökningen visar bland annat att den lägre användningen av illegala tjänster i våra grannländer till stor del kan förklaras av starkare rättsliga verktyg – som tydliggör internetoperatörernas ansvar. I samtliga övriga länder i Norden, samt i tio andra EU-länder samverkar rättighetshavare med internetoperatörer för att stoppa de illegala tjänsternas tillgång till användarna i landet. Andra faktorer som lyfts fram är att svenskarna har lägst kunskap om vilka sidor som är illegala och att svenskarna i större utsträckning bortser från konsekvenserna av illegala tjänster för film- och tv-skapare.

För att ta del av hela rapporten, klicka här: 140415-FTVS&Novus-Nordisk Utblick

Film- och tv-branschens manifest – så skapar vi bättre förutsättningar för svensk film och tv

Svensk film- och tv-bransch står vid ett vägskäl. Intresset är större än någonsin men intäkterna sjunker. Situationen är inte hållbar.

I FTVS manifest beskriver vi nuläget för branschen och pekar på en väg framåt. Budskapet är tydligt. Det krävs förändringar som till stor del ligger utanför branschens kontroll för att vända utvecklingen. Det handlar om att stoppa den illegala konkurrensen och skapa en fungerande digital marknad för film och tv.

Läs manifestet här: 160413-Programförklaring

SVERIGE SÄMST I NORDEN PÅ ATT STOPPA PIRATSAJTER

Svenska kreatörer förtjänar bättre än att få sina verk stulna i kommersiell skala. Därför har vi överklagat tingsrättens beslut att ej ålägga Bredbandsbolaget att stoppa de illegala sajterna Swefilmer och The Pirate Bay från att svenska internetanvändare. Hovrätten har meddelat prövningstillstånd.

Frågan om hur vi ska komma tillrätta med piratproblemet har diskuterats under lång tid. Mycket har också hänt. Sverige har i dag ett stort utbud av lättanvända och prisvärda digitala tjänster där mängder av film, tv och musik finns tillgängligt.

Trots detta är piratkopieringen i rekordstor. Sammanlagt är det 2,2 miljoner svenskar som varje år skaffar sig tillgång till 280 miljoner filmer eller tv-program via de illegala tjänsterna. Totalt innebär det förlorade intäkter på över 800 miljoner kronor årligen för de människor som arbetar i den svenska filmbranschen. Kreatörerna som berövas möjligheten att ta betalt för sitt arbete är förlorarna på den rådande ordningen. Vinnarna är de illegala tjänster som tjänar miljontals kronor på stöld.

Illegal fildelning mellan enskilda internetanvändare, såsom den uppstod i slutet av 90-talet, har väldigt lite gemensamt med dagens situation. I dag är det storskaliga kommersiella pirattjänster som står bakom större delen av den illegala spridningen. Globalt uppskattas de illegala pirattjänsterna omsätta två miljarders kr årligen i annonsintäkter. Den illegala streamingsajten Swefilmer uppskattas ha inbringat 12,5 miljoner kr på annonser mellan november 2013 och juni 2016. Det motsvarar 625 000 kr i månaden i svarta pengar.

Sverige är särskilt illa drabbat; hela 32 procent av svenskarna använder illegala tjänster för att se film och tv. Detta kan jämföras med en motsvarande andel på mellan 8 och 19 procent i våra nordiska grannländer. Situationen är inte hållbar. För att vi ska kunna fortsätta producera, distribuera och visa film och TV som publiken vill se och betalar för, krävs en fungerande digital marknad och åtgärder för att stoppa den illegala konkurrensen.

Den lägre användningen av illegala tjänster i våra grannländer kan till stor del förklaras av starkare rättsliga verktyg – som tydliggör internetoperatörernas ansvar. I samtliga övriga länder i Norden, samt i tio andra EU-länder samverkar rättighetshavare med internetoperatörer för att stoppa de illegala tjänsternas tillgång till användarna i landet.

Sverige har samma typ av bestämmelser i vår lagstiftning, men än så länge fungerar de inte. Tillsammans med ett antal aktörer i de svenska kreativa näringarna inledde FTVS under förra året en rättslig prövning för att stoppa The Pirate Bay och Swefilmer på detta sätt. Stockholms tingsrätt meddelade sin dom den 27:e november 2015 och gav då rött ljus. Domen visar att det svenska skyddet av upphovsrätten är under all kritik. Som en följd av domen och det oklara rättsläget blir även den svenska samverkanstraditionen satt på undantag av flera aktörer.

Sverige är sämst i Norden på att skydda sina film- och musikskapares rättigheter. Utan ett tydligt rättsligt skydd i grunden faller även lösningar byggda på samverkan mellan branscherna. Det finns ingen anledning att svenska film- och musikskapare ska ha sämre skydd än sina europeiska kollegor. Därför har vi överklagat tingsrättens dom.

Hovrättens har meddelat prövningstillstånd, men datum för huvudförhandling är ännu inte satt.

Fortsatt undermåligt skydd för svenska film- och musikskapare på internet

Stockholms tingsrätt beslutade i dag att inte förelägga Bredbandsbolaget att stoppa de illegala sajterna The Pirate Bay och Swefilmer från att nå svenska internetanvändare. Kärande i målet är ett antal aktörer från de svenska film-, tv-, och musikbranscherna.

”Domstolen har prövat lagstiftning vars syfte är just att ge rättighetsägare möjlighet att med internetleverantörers hjälp stoppa illegala tjänster från att nå svenska internetanvändare. Liknande lagstiftning tillämpas redan i resten av Norden samt i stora delar av Europa. Vi kommer att överklaga”, säger Henrik Bengtsson, juridiskt ombud för de aktörer från de svenska film-, tv-, och musikbranscherna som är kärande i målet.

Sverige är särskilt hårt drabbat av tjänster som illegalt sprider upphovsrättskyddat material. En undersökning från analysföretaget Mediavision visar att 32 procent av svenskarna använder illegala tjänster för att se film och tv, jämfört med mellan 8 och 19 procent i våra nordiska grannländer.

”Illegala tjänster baserade utomlands och med enorma annonsintäkter är vinnarna idag. Förlorarna är de tusentals svenska kulturskapare som berövas möjligheten att få betalt för sitt arbete. Domen är ett allvarligt underbetyg för svenskt rättsväsende som redan ligger på efterkälken. Svenska film- och musikskapare förtjänar bättre”, säger Per Strömbäck, sakkunnig inom digitala näringsfrågor, Film- och TV-branschens Samarbetskommitté.

Initiativtagare och drivande i rättsprocessen är Film- och TV-branschens Samarbetskommitté, IFPI Sverige och Sveriges Videodistributörer. I Film- och TV-branschens Samarbetskommitté är producenter, distributörer, biografägare och tv-kanalerna SVT, TV4-Gruppen, MTG TV, SBS Discovery och C More representerade.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Strömbäck, sakkunnig inom digitala näringsfrågor, Film- och TV-branschens Samarbetskommitté per.stromback@ftvs.se, 0708-43 62 14
Henrik Bengtsson, juridiskt ombud henrik.bengtsson@delphi.se, 0709-25 25 16

Om Film- och tv-branschens samarbetskommitté
Film- och tv-branschens samarbetskommitté representerar branschparterna som ingår i Filmavtalet. Avtalets parter, vid sidan av staten, är Sveriges Biografägareförbund, Folkets Hus och Parker, Riksföreningen Våra Gårdar, Sveriges Filmuthyrareförening, Film- och TV-producenterna, Nätverket för Regionala Filmproduktionscenter samt Sveriges Television, TV 4, MTG, SBS TV och C More Entertainment. Filmavtalet är ett avtal mellan staten och den svenska film- och tv-branschen som syftar till att stötta svensk film med målet att Sverige ska vara en ledande filmnation i Europa.

Internet protection for Swedish film and music creators remains substandard

The decision handed down today by the Stockholm District Court did not order Bredbandsbolaget to block illegal sites The Pirate Bay and Swefilmer from reaching Swedish internet users. The plaintiffs in the case are a group of Swedish film, TV and music industry figures.

”The Court ruled on legislation aimed specifically at allowing rights holders to work with internet service providers to stop illegal services from reaching Swedish internet users. Similar legislation is already in force in the other Nordic countries and in much of Europe. We will be filing an appeal,” said Henrik Bengtsson, legal counsel for the Swedish film, TV and music industry figures who are plaintiffs in the case.

Sweden is particularly hard hit by services that illegally distribute copyright-protected material. A study by analysis firm Mediavision found that 32 per cent of Swedes use illegal services to watch films and TV programmes, as compared with 8 and 19 per cent in neighbouring Nordic countries.

”The winners from the Court’s decision are foreign-based illegal services that have enormous advertising revenues. The losers are the thousands of Swedish men and women who are deprived of the opportunity to be paid for their work. The decision is clear evidence of the failure of the Swedish judicial system, which already lags behind other countries. Swedish film and music creators deserve better,” said Per Strömbäck, digital business expert at the Swedish Film and Television Cooperation Committee.

The initiators of the lawsuit are the Swedish Film and Television Cooperation Committee, IFPI Sweden and the Swedish Video Distributors’ Association. The Swedish Film and Television Cooperation Committee represents producers, distributors, cinema owners and television channels SVT, the TV4 Group, MTG TV, SBS Discovery and C More.

For additional information, please contact:
Per Strömbäck, digital business expert, Swedish Film and Television Cooperation Committee per.stromback@ftvs.se +46 70 843 6214

Henrik Bengtsson, legal counsel henrik.bengtsson@delphi.se, +46 70 925 2516

About the Swedish Film and Television Cooperation Committee
The Swedish Film and Television Cooperation Committee represents members of the film industry covered by the Film Agreement. In addition to the Swedish State, parties to the agreement are the Association of Cinema Owners, the People’s Houses and Parks Organisation, the National Our Farms Association, the Swedish Film Distributors’ Association, the Swedish Film & TV Producers’ Association and the Network of Regional Film Production Centres, as well as the Swedish Television Company, TV4, MTG, SBS TV and C More Entertainment. The Film Agreement is a contract between the State and the Swedish film and TV industry designed to support Swedish films and aimed at developing Sweden into a leading European film country.

Brysselseminarium för att lyfta det svenska perspektivet på pågående EU-processer

I EU pågår ett omfattande arbete för att modernisera EU:s inre digitala marknad och inom ramen för detta arbete pågår flera processer med bäring på svensk upphovsrättslagstiftning, samt förutsättningarna för en fungerande digital marknad för film och tv i Sverige. Den 13 oktober anordnade därför FTVS i samarbete med Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen (EU-representationen) ett halvdagsseminarium i syfte att informera lagstiftare, tjänstemän och andra relevanta intressenter om hur de pågående processerna påverkar förutsättningarna för film- och TV-näringen i en liten språknation som Sverige. Kvällen avslutades med en filmvisning av Helena Bergströms ”En underbar jävla jul”.

Medverkade gjorde bl.a. Åsa Webber, Ambassadör, EU-representationen, Jytte Guteland (S), MEP, Tomas Lindman, kulturråd, EU-representationen, Mikael Lövgren, ordförande Svensk Filmindustri, Nima Sanandaji, Reforminstitutet och Helena Bergström, skådespelare och regissör.