Piratnedladdning av film kvar på hög nivå Sverige avviker från nordiska grannländer

Sverige sticker ut som piratland jämfört med grannländerna, enligt en ny undersökning som genomförts av Mediavision. Illegal nedladdning och strömning av film och TV-serier är betydligt vanligare i Sverige än i Finland, Danmark och Norge. En femtedel (19 procent) av svenskarna har laddat ned eller strömmat filmer och TV-serier illegalt den senaste månaden. I Danmark var motsvarande andel bara 8 procent, i Finland 10 procent och i Norge 15 procent.

Andelen svenskar som konsumerat film och TV-serier illegalt har länge legat på en högre nivå än i andra nordiska länder. Undersökningen från Mediavision visar att andelen som laddar ner illegalt i Sverige är lika hög idag som för sju år sedan.

Resultatet motsäger bilden som rapporterades i vintras i en undersökning från Patent- och registreringsverket (PRV). Då hävdades att illegal användning minskat sedan 2017. PRVs undersökning genomfördes i november 2019 och mätte nedladdningen under en månad jämfört med läget två år tidigare. Medievisions undersökning mäter illegal användning under året, vilket innebär att variationer för enskilda månader inte påverkar helhetsbilden. Mediavision har genomfört 12 000 intervjuer i Sverige, medan PRVs mätning bygger på 2000 intervjuer.

”Sverige avviker tydligt i jämförelse med våra nordiska grannländer, särskilt jämfört med Danmark där Sverige har mer än dubbelt så många pirater. Den illegala användningen i Sverige ligger på en oförändrad nivå, men det går att iaktta vissa förändringar i mönstret. Det är idag exempelvis vanligare att svenskarna konsumerar illegalt material via strömningstjänster än via nedladdningar”, säger Natalia Borelius, projektledare på Mediavision.

Mediavisions undersökning visar att nästan 30 procent av det som olovligen laddas ner och strömmas är svenska titlar.

”Sverige har misslyckats att skydda sin film- och TV-produktion från kriminella aktörer. Vi är ett litet språkområde med en sparsam och ömtålig produktion av drama på vårt eget språk. Detta är sorgligt att vi som land inte lyckats skydda den produktionen på ett bättre sätt, säger Per Strömbäck, sakkunnig digitala näringsfrågor, Film- och TV-branschens Samarbetskommitté.

YouTube är den mest använda tjänsten för illegal nedladdning. 23 procent av piraterna anger YouTube som deras källa för illegalt strömmande, följt av Facebook med 11 procent, som den näst mest använda källan. Bland piraterna känner över hälften (51 procent) till att illegalt uppladdat innehåll finns på YouTube. Av samtliga respondenter känner 38 procent till att det finns illegalt uppladdat innehåll på YouTube.

”Undersökningens resultat om vilka plattformar som svenskar använder för att strömma illegalt innehåll är anmärkningsvärt. Det är en sak att det finns kriminella personer som driver webbsidor med illegalt material, men jättar som Facebook och Google, som äger YouTube, borde prestera bättre. Att YouTube toppar fullistan gör att deras ansträngningar för upphovsrätten framstår som ett skämt, säger Per Strömbäck.

”Det är beklämmande och frustrerande att Sverige år efter år ligger i topp i Norden när det kommer till piratanvändning av film och TV-serier. Det visar att det inte räcker med informationskampanjer från myndigheter, utan att det också krävs handfasta åtgärder. I de nordiska grannländerna är internetoperatörerna bättre på att samverka med rättighetsinnehavarna för att hindra webbsidor med olagligt material. Den andan skulle behövas även i Sverige. Men det är också oroväckande att användarna migrerar från olagliga webbsidor till lagliga plattformar som YouTube för att där konsumera illegalt uppladdad film och TV. Det faktum att över hälften av piraterna känner till att det finns illegalt uppladdat innehåll på YouTube visar att det behövs bättre åtgärder för att stävja den okontrollerade spridningen av upphovsrättsskyddat innehåll på plattformarna”, säger Per Strömbäck, sakkunnig digitala näringsfrågor, Film- och TV-branschens Samarbetskommitté.

Kontakt:
Per Strömbäck,
Film- och TV-branschens Samarbetskommitté, 070-8436214
Natalia Borelius, Mediavision, 073 620 80 52

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes via frågeformulär på nätet i mars 2020. De svarande var i åldrarna 15 – 74 år. Antal respondenter i respektive land: Danmark 1 400; Finland 1200; Norge 1100; Sverige 1000 per månad (12 000 under hela året).

Dom från Patent- och Marknadsdomstolen

Patent- och Marknadsdomstolen meddelade den 9 december dom i ett mål mellan Telia och ett antal film- och TV-bolag (däribland oss). Domstolen förbjuder Telia att ge flera olagliga tjänster, däribland The Pirate Bay och Dreamfilm, tillgång till deras abonnenter. Förbudet gäller från 23 december 2019 och i tre år framåt, med vite om 500 000 kr.

Under många år har verk som vi äger och har bekostat spridits utan tillåtelse i stor skala på internet. Vi har på olika sätt försökt minska problemet, men med mycket liten framgång. Att be internetleverantörerna om hjälp att stoppa piratsajterna är en sista utväg. För att kunna göra det behövs ett tydligt rättsläge som alla kan följa. Dagens dom är ett viktigt steg i den riktningen.

För mer information, kontakta Per Strömbäck, 0708 436 214, per.stromback@ftvs.se

Huvudförhandling i process med Telia om olagliga tjänster

2017 meddelade Patent- och Marknadsöverdomstolen en dom som klargjorde att telebolag har en rättslig skyldighet att stoppa tjänster som illegalt sprider film, tv och musik på internet. Det naturliga hade varit att alla telebolag följde domen, men det har de inte gjort. Därför har en grupp rättighetshavare inom film- och TV lämnat in en stämningsansökan som den här gången gäller Telia. Telia är en marknadsledande aktör som redan genomför spärrning av illegala tjänster i andra länder. I Norge och Danmark har Telia exempelvis sedan flera år tillbaka samarbetat med rättighetsinnehavarna för att förhindra illegala tjänster att nå användarna. Vår målsättning är att uppnå en liknande situation i Sverige. Huvudförhandling hålls i Patent- och Marknadsdomstolen 4 november.
Frågor i detta ärende besvaras av Per Strömbäck, sakkunnig digitala näringsfrågor, 0708 436 214, per.stromback@ftvs.se

Telias abonnenters tillgång till illegala tjänster hindras

Patent- och marknadsdomstolen har idag meddelat ett interimistiskt beslut där Telia åläggs att hindra sina abonnenters tillgång till de illegala tjänsterna The Pirate Bay, Dreamfilm, Nyafilmer och Fmovies. Det interimistiska beslutet gäller från den 30 oktober 2018 till dess dom i målet vinner laga kraft.

”Beslutet var väntat och följer gällande rättsläge. Nu är det hög tid att Telia tar samma ansvar i Sverige som man redan gör i Danmark och Norge”, säger Per Strömbäck, sakkunnig digitala näringsfrågor, Film- och TV-branschens Samarbetskommitté.

”Rättsläget klargjordes redan genom Patent- och marknadsöverdomstolens dom mot Bredbandsbolaget i februari 2017. Internetoperatörer har skyldighet att hindra spridningen av film, tv och musik som sker via illegala tjänster på internet. Så sker i övriga Norden och i stora delar av Europa. Att Telia väljer att motsätta sig åtgärder just i Sverige, men inte på sina andra marknader, är förvånande och väldigt bekymmersamt för den svenska film- och tv-branschen”, fortsätter Per Strömbäck.

Sverige är särskilt hårt drabbat av tjänster som illegalt sprider upphovsrättskyddat material. En undersökning från analysföretaget Mediavision visar att 21 procent av svenskarna använder illegala tjänster för att se film och tv, jämfört med mellan 6 och 14 procent i våra nordiska grannländer.

I februari 2017 ålade Patent- och marknadsöverdomstolen Bredbandsbolaget att hindra sina abonnenters tillgång till ett antal illegala tjänster. Enligt domen är svenska internetleverantörer skyldiga att vidta åtgärder för att hindra upphovsrättsintrång som begås av andra på internet. Övriga svenska internetleverantörer, däribland Telia, har dock inte agerat i enlighet med domen och således avstått från att hindra tillgången till de illegala tjänsterna.

Initiativtagare och drivande i rättsprocessen är AB Svensk Filmindustri, Nordisk Film Distribution AB, TV4 AB, C More Entertainment AB, Bob Film Sweden AB, GF Studios AB, Stella Nova Film AB, Sweetwater Production AB, Disney Enterprises, Inc., Paramount Pictures Corporation, Columbia Pictures Industries, Inc., Twentieth Century Fox Film Corporation and Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC, Universal City Studios Production LLP och Warner Bros. Entertainment Inc.

För mer information kontakta:

Per Strömbäck, sakkunnig digitala näringsfrågor, Film- och TV-branschens Samarbetskommitté

per.stromback@ftvs.se, 0708-43 62 14

Europaparlamentet stärker skyddet för upphovsrätten på nätet

Den 12 september röstade Europaparlamentet för ett stärkt upphovsrättsdirektiv. Enligt det nuvarande upphovsrättsdirektivet kan internetplattformar inte hållas ansvariga när de publicerar upphovsrättsskyddat material utan att betala ersättning till skaparna. Detta beslut innebär att internetplattformar skall ha tillstånd för att sprida material de inte producerat, och de kommer också behöva ha lösningar som säkerställer att skyddat material inte kan publiceras utan rättighetsägarens tillstånd.

Direktivet ska nu förhandlas mellan Europeiska rådet, Europakommissionen och Europaparlamentet, och slutligen åter röstas om i Europaparlamentet. EU:s beslutsprocess väntas vara avslutad under nästa år. Därefter följer implementering i svensk lag.

”Jag är glad över att Europaparlamentets ledamöter genomskådat lobbyingkampanjen från de stora internetplattformarna. Grundfrågan är om kreatörer ska få ersättning för sitt arbete och där har parlamentet landat i den rimliga ståndpunkten att de ska få betalt. Europaparlamentets beslut är inte tillräckligt, men det är en viktig principmarkering om en mer rättvis balans mellan rättighetsägare och internetplattformar”, säger Per Strömbäck, sakkunnig digitala näringsfrågor, Film- och TV-branschens Samarbetskommitté.

Internetplattformarna har varit ett problem för rättighetsägare under lång tid. På plattformarna finns stora mängder skyddat material publicerat utan rättighetsägares tillåtelse. Processen för att få materialet nedtaget är komplicerad och tidskrävande, och alltför ofta händer det att materialet åter publiceras kort efter att det tagits bort. Samma process skall då genomgås ytterligare en gång. Och så fortsätter det.

Internetplattformarna har stora intäkter från annonsförsäljning tack vare otillåten publicering av skyddade verk. Stora intäkter har flyttats från kreatörer, som skapar innehållet, till ägarna av plattformarna, utan att båda parter varit överens om att så ska vara fallet.

Ordningen har varit djupt problematisk, och något branschen aktivt arbetat för att förändra. Till exempel gick flera företrädare för den kreativa sektorn ut på Svenska Dagbladet Debatt inför omröstningen och uppmanade svenska Europaparlamentariker att rösta för att ersättningen för kreativt arbete ska hamna hos dem som gör det, inte hos dem som äger plattformarna. Inlägget kan läsas i sin helhet här.

”De som inte vill att kreatörer och kulturskapare ska få betalt för sitt arbete har kastat ut anklagelser om att EU ska införa en länkskatt eller att förslaget ”dödar internet”. Detta är felaktigt och befängt. Internet blir tvärtom bättre med schyssta villkor. Det är bra att den där debattekniken från jättarna inte gick hem hos de folkvalda”, säger Per Strömbäck.

Beslutet i Europaparlamentet är ett första steg mot en ny ordning där skapare har bättre förutsättningar att få betalt för sitt arbete. FTVS kommer tillsammans med andra företrädare för kreativ sektor fortsätta verka för en mer rättvis ansvarsfördelning mellan rättighetsägare och internetplattformar.

Fakta – de två viktigaste delarna i Europaparlamentets beslut

  • Internetplattformar skall ersätta skapare, inklusive medier och journalister, för deras verk när det finns publicerat på plattformen. Mindre plattformar omfattas inte av direktivet.
  • Internetplattformarna skall installera tekniska hjälpmedel som säkerställer att upphovsrättsskyddat material inte kan laddas upp utan rättighetsägares tillstånd. Plattformarna skall också etablera system för att snabbt kunna hantera klagomål kring sådant som stoppats av de tekniska hjälpmedlen. Dessa system skall vidare skötas av anställda och inte algoritmer.

FTVS Nyhetsbrev

Ny SIFO-undersökning: Stöd för utökade åtgärder mot piratsajter

Den 24 augusti publicerade FTVS resultatet från en ny SIFO-undersökning om piratsajter. Den visar bland annat att en betydande majoritet vill att såväl staten som internetoperatörerna ska agera mer än vad de gör idag för att bidra till arbetet med att stoppa illegala tjänster.

”Det har gått över ett år sedan domen i Patent- och marknadsöverdomstolen om att Bredbandsbolaget ska stoppa de illegala tjänsterna The Pirate Bay och Swefilmer, men trots det har övriga internetoperatörer inte följt efter. Den här undersökningen visar se att det finns stöd för utökade åtgärder från internetoperatörerna mot illegala tjänster. Framförallt vill man ha mer information och upplysning om vilka sajter som är olagliga att använda, samt att internetoperatörerna spärrar illegala sajter som i domstol bevisats innehålla stora mängder olagligt material,” säger Per Strömbäck, sakkunnig digitala näringsfrågor, Film- och TV-branschens Samarbetskommitté.

Ny dom i EU-domstolen stärker upphovsrättsskyddet online

Utifrån en prövning av ett tyskt fall förkunnade EU-domstolen den 7 augusti att uppladdning av ett upphovsrättsskyddat verk som är fritt tillgängligt på en hemsida med upphovsrättsägarens tillåtelse kräver ytterligare godkännande från ägaren om den laddas upp på en annan hemsida där verket blir tillgängligt för allmänheten. Detta innebär i praktiken att techbolagen också får ett ökat ansvar för när upphovsrättsskyddat material laddas upp på internetplattformarnas kanaler utan ägarnas tillåtelse.

Ny brittisk utredning om techbolagens ansvar för material som finns publicerat på deras plattformar

Den 24 juli presenterades en parlamentarisk utredning i Storbritannien om hur internetplattformarna bör regleras. Det huvudsakliga förslaget handlar om att införa en ny juridisk kategori för vissa techbolag (t.ex. YouTube) som förtydligar deras skyldigheter i relation till det som finns publicerat på plattformen. Skulle förslaget gå igenom innebär det ett större ansvar för vissa techbolag att agera när olagligt material läggs upp på deras plattformar.

Almedalsveckan

Under almedalsveckan anordnade FTVS den 3 juli ett seminarium på temat ”Google, Telia och Lagen – vem bestämmer på internet?”. Under seminariet berättade Lena Rehnberg, vd och producent, StellaNova Film, om dagens verklighet för kreatörer och resurserna som krävs för att ta ner skyddat material från internetplattformarna och illegala tjänter. Monique Wadsted, advokat och partner, MAQS Advokatbyrå, berättade om den pågående rättsprocessen mot Telia (se nedan för mer information). Publiken fick även lyssna till Jeanette Gustafsdotter, vd, Tidningsutgivarna, diskutera vem som bär ansvaret för hot, hat och trakasserier på internetplattformarna. Slutligen berättade Jan Rosén, professor i civilrätt, Stockholms Universitet, om sin syn på den modernisering av upphovsrättslagstiftningen som pågår på EU-nivå i Bryssel.

Ny undersökning från Mediavision: Svenskarna fortsatt värsta piraterna

Sverige fortsätter att vara ett piratparadis, enligt en ny undersökning som genomförts av Mediavision och som publicerades den 19 juni. Undersökningen visar att det är betydligt vanligare att svenskar använder illegala webbsidor för att se film eller TV än att finländare, danskar eller norrmän gör samma sak. Enligt undersökningen uppger 21 procent av svenskarna i åldern 15-74 år att de laddat ner eller strömmat filmer och TV-serier via illegala webbsidor som t ex Piratebay, Swefilmer och Dreamfilm under mars 2018. Motsvarande andel i de nordiska grannländerna var 6 procent (Finland), 10 procent (Danmark) samt 14 procent (Norge) för samma period.

Aktörer inom filmbranschen stämmer Telia

Den 28 maj lämnade ett antal bolag inom filmbranschen in en stämningsansökan mot Telia för spärrning av ett antal av de mest populära illegala tjänsterna för nedladdning och streaming av olagligt material. Trots fjolårets dom mot Bredbandsbolaget som klargjorde att internetoperatörer har en rättslig skyldighet att stoppa tjänster som illegalt sprider film, tv och musik på internet har övriga internetoperatörer, däribland Telia, valt att inte följa domen, varför en ny rättsprocess nu påbörjats.

FTVS film- och TV-näringsfrukost

Den 18 maj anordnade FTVS en film- och TV-näringsfrukost där företrädare för branschen, experter, och beslutsfattare bjöds in för att diskutera aktuella frågor som rör branschen. Deltagarna fick höra Natalia Borelius presentera den Mediavision-undersökning som omnämns ovan och Rättighetsalliansens Henrik Pontén gav sin bild om utredningen om grovt upphovsrättsbrott och vad en ny lagstiftning på området skulle betyda. FTVS Per Strömbäck och Eric Broberg delade med sig av resultaten av den Sifo-undersökning som omnämns ovan, och beskrev branschens arbete för att stoppa olovlig spridning.

Patent- och registreringsverkets informationskampanj

Under april månad påbörjades PRV:s informationskampanj om illegal streaming. Syftet med kampanjen var att öka medvetenheten kring att kriminella nätverk ofta står bakom de olagliga sajterna och att dessa tjänar betydande pengar på annonsintäkter. I samband med detta lanserade PRV sidan ”streamalagligt” – en portal som syftar till att underlätta för konsumenter att hitta lagliga alternativ för digitalt innehåll.

Sifo-undersökning: Stöd för utökade åtgärder mot piratsajter

Sverige är hårt drabbat av tjänster som illegalt sprider upphovsrättskyddat material. Tidigare undersökningar har visat att en betydligt större andel av svenskarna använder illegala tjänster jämfört med andra nordiska länder (Mediavision, 2017). En ny Sifo-undersökning visar nu att det finns stöd för utökade åtgärder mot piratsajter.

”Det har gått över ett år sedan domen i Patent- och marknadsöverdomstolen om att Bredbandsbolaget ska stoppa de illegala tjänsterna The Pirate Bay och Swefilmer, men trots det har övriga internetoperatörer inte följt efter. Den här undersökningen visar se att det finns stöd för utökade åtgärder från internetoperatörerna mot illegala tjänster. Framförallt vill man ha mer information och upplysning om vilka sajter som är olagliga att använda, samt att internetoperatörerna spärrar illegala sajter som i domstol bevisats innehålla stora mängder olagligt material,” säger Per Strömbäck, sakkunnig digitala näringsfrågor, Film- och TV-branschens Samarbetskommitté.

”Vi kan konstatera att det finns stöd för utökade åtgärder från staten och internetoperatörerna i arbetet med att stoppa illegala tjänster. Att tillgången till illegala tjänster på något sätt ska begränsas är ett vanligt förekommande svar både när det gäller statens och internetoperatörernas roll,” säger Thea Eriksson-Almgren, projektledare, Sifo.

Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo under perioden 1-13 februari 2018. Antal respondenter var 1002.

Se Bilaga 1 nedan för fullständig information av vilka åtgärder från stat och internetoperatörer de svarande efterfrågar.

För mer information kontakta:

Per Strömbäck, sakkunnig digitala näringsfrågor, Film- och TV-branschens Samarbetskommitté
per.stromback@ftvs.se, 0708-43 62 14

Thea Eriksson-Almgren, projektledare, Kantar Sifo
thea.eriksson-almgren@kantarsifo.com, 0708-43 62 14

Om Film- och TV-branschens Samarbetskommitté
Film- och TV-branschens Samarbetskommitté har sedan 2006 arbetat inom ramen för Filmavtalets paragraf om att främja arbetet mot olovlig hantering av film i alla visningsformer, och har som huvudmål att minska olaglig fildelning och olaglig streaming, samt att stärka förutsättningarna för lagliga tjänster i alla fönster.

Bilaga 1: Resultat | 1002 svarande | Svaren har avrundats till heltal

Åtgärder respondenter efterfrågar mest från staten för att stoppa piratsajter är skärpta straff, begränsad tillgång med internetoperatörers hjälp samt ökade resurser till polis och rättsväsende

Bild1

Åtgärder respondenter efterfrågar mest från internetoperatörerna för att stoppa piratsajter är utökad informationsgivning och upplysning om vilka sajter som är olagliga att använda, samt spärrning för illegala sajter som i domstol bevisats innehålla stora mänger olagligt material

Bild2

Missvisande granskning av huruvida kriminella nätverk tjänar mångmiljonbelopp på illegal streaming

Fredagen den 8 juni publicerade SVT:s ”Faktakollen” en artikel som argumenterar för att PRV:s reklamfilm för hemsidan streamalagligt.se har fel i filmens budskap om att kriminella nätverk tjänar mångmiljonbelopp på illegal streaming.

Det är bra att Faktakollen noterar att de illegala tjänsterna idag bedrivs som kommersiella verksamheter. Däremot är det olyckligt att Faktakollen utgår ifrån att PRV:s reklamfilm påstår att alla illegala tjänster har kopplingar till kriminella nätverk, när budskapet snarare bör tolkas som att vissa eller många illegala tjänster har kopplingar till kriminella nätverk i Sverige eller utomlands. Detta har även bekräftats av domstol, vilket Faktakollen inte tar upp i artikeln.

Ett aktuellt svenskt exempel är åtalet mot två män för deras iblandning i Swefilmer, där slutförhandlingarna avslutades den 24 april 2017. En av männen är bosatt i Tyskland, den andra är en svensk medborgare bosatt i Sverige, och tillsammans beräknades de ha genererat mer än 13 miljoner kronor på annonsförsäljning mellan november 2013 till juni 2015 då sajten stoppades. Stora delar av dessa belopp hade hanterats via utländska bankkonton, varför även penningtvätt var en av åtalspunkterna (Dagens Nyheter, 2017). Under slutpläderingen argumenterade kammaråklagare Anna Ginner för att fallet ”bär drag av organiserad brottslighet, en brottslighet som har dragit in mycket stora pengar” (Hallands Nyheter, 2017).

Faktakollens källförteckning hänvisar till intervjuer med åklagare i Swefilmer- och Dreamfilmer-målen (utan att skriva ut några citat), vilket rimligtvis måste inkludera samtal med Anna Ginner. Att hon skulle ha bytt uppfattning i frågan om Swefilmer-målet och nu inte längre tycker att det bär drag av organiserad brottslighet är osannolikt, vilket väcker frågor om Faktakollens slutsatser.

Vidare drar Faktakollen slutsatsen att det inte finns någon koppling mellan illegala tjänster och kriminella nätverk baserat på uppfattningen att man inte kopplat sådana tjänster till kända organiserade kriminella nätverk i Sverige. Internet är dock gränslöst och illegala tjänster som nyttjas av svenska användare kan alltjämt ha kopplingar till kriminella nätverk, inhemska som utlandsbaserade, vilket ingen av intervjuobjekten i artikeln motsäger. Det rättsfall som nämns ovan, som enligt åklagaren bar drag av organiserad brottslighet och som förutom upphovsrättsbrott omfattande penningtvätt, berörde personer vars verksamheter sträckte sig utanför Sveriges gränser.

PRV:s budskap är därmed högst relevant då syftet är att uppmärksamma svenska användare att illegala tjänster kan stödja kriminella nätverk. I filmen görs heller ingen bestämning om de personer eller den verksamhet filmen gestaltar är baserad i Sverige eller inte. Därför tycker vi inte att det är korrekt att beskriva filmen som ”mestadels fel”.

Ny undersökning: Svenskarna fortsatt värsta piraterna

Sverige fortsätter att vara ett piratparadis, enligt en ny undersökning som genomförts av Mediavision. Det är betydligt vanligare att svenskar använder illegala webbsidor för att se film eller TV än att finländare, danskar eller norrmän gör samma sak. Enligt undersökningen uppger 21 procent av svenskarna i åldern 15-74 år att de laddat ner eller strömmat filmer och TV-serier via illegala webbsidor som t ex Piratebay, Swefilmer och Dreamfilm under mars 2018. Motsvarande andel i de nordiska grannländerna var 6 procent (Finland), 10 procent (Danmark) samt 14 procent (Norge) för samma period.

Andelen som använder illegala webbsidor för nerladdning eller strömning ligger därmed på samma nivå idag som för fem år sedan. Under samtliga år har Sverige legat högre än i de nordiska grannländerna Finland, Danmark och Norge. Andelen svenskar som använder piratmaterial har varierat något under de senaste åren. Andelen har exempelvis gått ner något i samband med att problemen med olovligt material har uppmärksammats.

”Sverige sticker fortsatt ut i jämförelse med våra nordiska grannländer när det gäller piratanvändandet. En skillnad är att i Finland och Danmark sker spärrning av illegala tjänster i större skala än här. Det är sannolikt en del av förklaringen till att piratanvändandet i Sverige är fortsatt högst i Norden.” säger Natalia Borelius, projektledare på Mediavision.

”Piratanvändandet i Sverige har inte minskat jämfört med för fem år sedan. Det är både anmärkningsvärt och ledsamt. Det visar att de åtgärder som hittills vidtagits inte varit tillräckliga. Dessutom blir olaglig spridning på YouTube och liknande videotjänster allt vanligare, men det ingår inte i den här undersökningen, så det troliga är att den verkliga nivån är ännu högre” säger Per Strömbäck, sakkunnig digitala näringsfrågor, FTVS.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Per Strömbäck, sakkunnig digitala näringsfrågor, FTVS
per.stromback@ftvs.se
070 843 62 14

Natalia Borelius, projektledare, Mediavision
natalia.borelius@mediavision.se
073 620 80 52

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes via frågeformulär på nätet i mars 2018. De svarande var i åldrarna 15 – 74 år, och antalet svarande i respektive land uppgick till 1 400 (Danmark), 1 200 (Finland), 1 100 (Norge) samt 1 000 (Sverige). Illegalt tittande på plattformar så som YouTube inkluderas ej i undersökningen.

Om Film- och TV-branschens Samarbetskommitté (FTVS)
FTVS har sedan 2006 arbetat inom ramen för Filmavtalets paragraf om att främja arbetet mot olovlig hantering av film i alla visningsformer, och har som huvudmål att minska olaglig fildelning och olaglig streaming, samt att stärka förutsättningarna för lagliga tjänster i alla fönster.

Fel att likställa IPRED och ”bluffakturor”

Lördagen den 27 maj publicerade Dagens Nyheter en ledare av Lisa Magnusson där hon argumenterar för att Ipred-lagen gett ”nöjesindustrin rätt att begära ut identiteten på internetleverantörernas abonnenter och sedan kräva dem på pengar för blotta misstanken om upphovsrättsbrott – helt utan att blanda in rättsväsendet.” Vi tycker att det är synd att Lisa Magnusson inte beskriver hela bilden och dessutom undviker att nämna de illegala tjänsternas kostnader. Magnusson bortser exempelvis från att nämna att Ipred-lagen motarbetades av internetoperatörerna i Sverige och att den kunde ha tillämpats mer konstruktivt om det hade funnits en samarbetsvilja bland operatörerna.

Det är fel av Magnusson att tala om ”bluffakturor från nöjesindustrin” när det i realiteten handlar om tillvägagångssättet en dansk advokatbyrå använder. Ett tillvägagångssätt som för övrigt stoppats av dansk domstol. Film- och TV-branschens samarbetskommitté, som representerar en betydande del av den svenska film- och tv-branschen, har aldrig tillämpat det tillvägagångssätt som Lisa Magnusson klistrar på ”nöjesindustrin”. FTVS inriktar tvärtom sitt arbete mot storskaliga kommersiella upphovsrättsbrott och de organiserade brottslighet som döljer sig där bakom.

Det är också gravt vilseledande att påstå att nöjesindustrin har ”hundratals miljoner att tjäna” genom utnyttjande av Ipred-lagen. Svenska kulturskapare bedöms förlora över 800 miljoner kronor per år enbart på illegal spridning av film. Det är med andra ord kulturskaparna och de lagliga digitala aktörerna som är de stora förlorarna med dagens situation. Därför finns det givetvis ett intresse bland svenska upphovsrättsinnehavare att hindra upphovsrättsbrotten. FTVS verkar för att stärka upphovsrättsskyddet och skapa bättre förutsättningar för att lagföra stora aktörer som tillgängliggör upphovsrättsskyddat material och som ofta har kopplingar till grov kriminell verksamhet.

Istället för att med raljanta ord ge en alldeles för begränsad, därmed missvisande, bild av ett stort problem för kulturskapare borde Lisa Magnusson belysa hela problemställningen och att det faktiskt behövs åtgärder för att få bukt med problemen.