Illegala tjänster mer populära än någonsin – trots åtgärder från regeringar och företag

Den 21 mars publicerades en ny rapport om läget vad gäller piratkopiering runt om i världen från MUSO, ett ledande analysföretag specialiserat på illegala piratkopieringstjänster. Den bygger på data som samlats in från tusentals av de största globala illegala tjänsterna, och visar att det under 2017 registrerades 300 miljarder besök till dessa tjänster. Rapporten konstaterar att användningen av illegala tjänster fortsatt är utbredd, och dessutom att de är mer populära än någonsin – trots åtgärder från regeringar och företag. Utifrån rapporten är det således tydligt att ytterligare och mer omfattande åtgärder krävs för att den olovliga spridningen ska kunna stoppas.

Läs mer om rapporten här: ”Global Piracy Increases Throughout 2017, MUSO Reveals

 

FTVS Nyhetsbrev

Nytt skolmaterial
Sedan 2007 har FTVS tillhandahållit ett särskilt skolmaterial kring upphovsrätten och fildelningsfrågan. Materialet kunde beställas till svenska högstadie- och gymnasieskolor och låg länge i topp över de mest beställda skolmaterialen från leverantören Utbudet. Under 2018 har FTVS arbetat med att ta fram en uppdaterad version av materialet, och det kommer finnas för beställning genom Utbudet under våren.

Utredningen om grovt upphovsrättsbrott
Den 15 februari tog Regeringen emot ett betänkande från Justitiedepartementet om skärpta straff för immaterialrättsintrång. I betänkandet föreslår utredaren och justitierådet Dag Mattson att det införs ett grovt upphovsrättsbrott och ett grovt varumärkesbrott med särskilda straffskalor. Den som gjorts sig skyldig till upphovsrättsbrott eller varumärkesbrott av normalgraden ska kunna dömas till böter eller fängelse i upp till två år och vid grovt upphovsrättsbrott eller grovt varumärkesbrott ska fängelse i upp till sex år vara möjligt.

Utredningen konstaterar att en skärpning av de övre straffskalorna är nödvändigt eftersom de illegala tjänsternas verksamhet ofta är internationellt gränsöverskridande och sker kommersiellt, professionellt och systematiskt med syftet att locka nya kunder och skapa stora intäkter för personerna bakom tjänsterna. Dessutom fastslås att tjänsterna inte sällan har koppling till större aktörer och grov organiserad brottslighet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2019, och förslaget remitteras i skrivande stund.

Ett år sedan domen mot Bredbandsbolaget
Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) ålade den 13 februari förra året Bredbandsbolaget att spärra de illegala tjänsterna The Pirate Bay och Swefilmers tillgång till användarna. I domen konstaterade PMÖD att den svenska upphovsrättslagen ska tolkas i ljuset av EU-rätten, vilket innebär att det inte krävs någon medverkan i straffrättslig mening för att domstolen ska besluta om ett föreläggande. Internetleverantörer är därmed skyldiga att vidta åtgärder för att hindra upphovsrättsintrång som begås av andra på internet. Trots den tydliga domen har övriga svenska internetleverantörer hittills valt att inte följa föreläggandet och blockera de illegala tjänsterna.

Rättighetsinnehavare stämmer mannen bakom Swefilmer
Grundaren av Swefilmer, en 27 årig man, dömdes i maj förra året till tre års fängelse för upphovsrättsbrott och penningtvättsbrott. Han ålades även att betala ett skadestånd till staten på 14 miljoner kronor för inkomster av brottslig verksamhet. Den 30 januari i år startade mediebolaget C More Entertainment en stämningsprocess mot grundaren där bolaget kräver 24 miljoner kronor för filmer som olagligt lades upp på tjänsten, och som bidragit till att ha genererat mångmiljonintäkter för den illegala tjänsten genom annonsförsäljning.

Polisen förverkar The Pirate Bays svenska domännamn
Efter en fem år lång rättsprocess fick polisen den 22 december 2017 rätt att förverka The Pirate Bays svenska domännamn. Högsta domstolen bedömde att ett domännamn kan klassificeras som en egendom, vilket medför att den kan förverkas av polis och åklagare.

PRV-seminarium:  ”För en modern immaterialrätt”
Den 30 november och 1 december 2017 hölls en immaterialrättskonferens hos patent- och registreringsverket i Stockholm. Under konferensen diskuterades bland annat immaterialrättens bidrag till samhällsekonomin samt omfattningen och krafterna bakom intrång. Under konferensen kunde deltagarna lyssna till bland annat migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon (S) som framhöll vikten av en stark immaterialrätt. Därtill belyste även representanter från Europol och OECD kopplingen mellan organiserad brottslighet och immaterialrättsintrång, och författaren Jonathan Taplin gav sin syn på hur Google, Facebook och Amazon underminerar demokratin.

”Move Fast and Break Things” – nu på svenska
I november 2017 gavs Jonathan Taplins bok ”Move Fast and Break Things” ut på svenska med titeln ”De ansvarslösa: hur Google, Facebook och Amazon kapade nätet och tog kontroll över våra liv”. I boken granskar Taplin, som är expert på digitala medier och kultur, de stora teknikbolagens affärsmodeller och vad han beskriver som en generellt bristande ansvarskänsla. I boken diskuteras även vad detta kan komma att ha för inverkan på vårt samhälle i stort.

 

Införandet av grovt upphovsrättsbrott viktig del i att stoppa grov organiserad brottslighet

Den 15 februari överlämnades ett betänkande till Migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon (S) som innehåller förslag om införandet av grovt upphovsrättsbrott med särskilda straffskalor. Betänkandet föreslår också att rättsväsendet ska ges möjlighet att beslagta och förverka domännamn.

Sverige har länge varit hårt drabbat av tjänster som illegalt sprider upphovsrättskyddat material. Undersökningar har visat att en betydligt större andel av svenskarna använder illegala tjänster jämfört med andra nordiska länder (Mediavision, 2017). Lagstiftning är en viktig del i att stoppa den olovliga spridningen. I arbetet mot att skapa en fungerande digital marknad för innehåll har film- och TV-branschen därför välkomnat utredningens förslag.

Samtidigt har förslagen mött kritik på sina håll. Vissa kritiker menar att införandet av grovt upphovsrättsbrott skulle innebära att fildelare straffas hårdare än terrorister och andra våldsbrottslingar. Lyckligtvis är det inte sant. Terrorbrott, till exempel, kan ge livstids fängelse. Grovt upphovsrättsbrott skulle kunna medföra som högst sex års fängelse, i nivå med annan grov ekonomisk brottslighet som bedrägeri, penningtvätt och förskingring.

Förslaget handlar därtill inte heller om att straffa enskilda fildelare. De skärpta straffskalorna i förslaget riktas mot personer bakom illegala tjänster som ägnar sig åt intrång i kommersiell skala, personer som utredningen dessutom fastslår inte sällan har kopplingar till större aktörer och grov organiserad brottslighet.

En detalj i utredningen rör vilka rättighetsägare som kan drabbas av synnerligen kännbar skada vid intrång. På den saken har FTVS synpunkter, vilka vi kommer att utveckla i remissvaret.

Sammantaget innebär utredningen ett bra och viktigt förslag i kampen mot organiserad brottslighet och för rättssäkerhet på internet.

FTVS i media

Under rubriken Skänk människorna i film- och tv-branschen en tanke replikerar Per Strömbäck, FTVS, på författaren Thomas Engströms gästinlägg Skänk den kriminella sektorn en tanke SvD (11/11).

I repliken framhåller Strömbäck att de illegala streamingtjänsterna är ett stort problem för film- och tv-branschen, som leder till stora förluster av intäkter och jobb i branschen. Tjänsterna är ofta kopplade till annan kriminalitet då de drivs av kriminella nätverk som tjänar mångmiljonbelopp på annonsförsäljning. Den svarta marknad som uppstår skapar snedvridna konkurrensvillkor och är i sin tur den enskilt viktigaste förklaringen till att utvecklingen av nya digitala tjänster för film och TV inte går snabbare i Sverige.

Avslutningsvis konstaterar Strömbäck att för att stoppa de illegala tjänsterna krävs samarbete från såväl internetoperatörer som myndigheter. Det är vägen framåt för att stoppa de organiserat kriminella som ligger bakom tjänsterna, men det är också avgörande för att skapa en fungerande digital marknad för innehåll så att svenska kreatörer kan få betalt för sitt arbete, för utvecklingen av de lagliga digitala tjänsterna samt i förlängningen för publiken som får ta del av ett större och bättre utbud.

FTVS Nyhetsbrev

EU kommissionen ger onlineplattformar större ansvar i arbetet för att stoppa upphovsrättsintrång
Den 28 september presenterade EU-kommissionen nya riktlinjer för onlineplattformar i syfte att effektivisera borttagningen av illegalt innehåll på nätet. Kommissionen vill att plattformarna, såsom Youtube och Google Videos, ska fördjupa sina samarbeten med relevanta myndigheter i medlemsstaterna och betonar också att det krävs mer användarvänliga mekanismer för att rapportera misstänkt illegalt innehåll. Dessutom rekommenderas system med ”betrodda flaggare” som kan rapportera illegalt innehåll, vilket då kan prioriteras för borttagning. Riktlinjerna är än så länge frivilliga, men lagstiftning kan komma att aktualiseras under våren 2018.

”Stora mängder film och tv laddas dagligen upp illegalt på onlineplattformar såsom Google Videos och YouTube. Processen för att ta ner materialet är komplicerad och tidskrävande för rättighetsägare. Det återstår att se om dessa riktlinjer åstadkommer förändring eller om det krävs tydligare regler för att hitta en rimlig balans mellan rättighetsägares och plattformarnas ansvar i arbetet för att förhindra illegal spridning av upphovsrättsskyddat material,” säger Per Strömbäck, sakkunnig inom digitala näringsfrågor, Film- och TV-branschens Samarbetskommitté.

Tre av fyra unga svenskar använder piratstreamingsajter
En färsk undersökning av svenskarnas internetvanor visar på alarmerande siffror för användningen av fildelningstjänster och piratstreaming, särskilt bland unga. Hela 75 procent av 16–25 åringarna använder piratstreamingsajter, och det är dessutom något högre andel kvinnor (79%) än män (72 %) i åldersgruppen. Rapporten heter ”Svenskarna och internet 2017” och är framtagen av Internetstiftelsen i Sverige.

Huvudmannen bakom Undertexter.se dömd för upphovsrättsbrott
Undertexter.se har sedan 2003 tillhandahållit undertexter till piratkopierat material på nätet, och den 14 september dömdes huvudmannen bakom sajten till skyddstillsyn och skadestånd om drygt 200 000 kronor. Fallet var det första av sitt slag i Sverige och enligt åklagare Henrik Rasmusson har det handlat om huruvida det finns ett ”upphovsrättsligt skydd för dialogen i filmverken, och om undertexterna då utgjort ett intrång i upphovsrätten”, vilket givet domen är något som nu bekräftats av tingsrätten.

Läckt EU-studie skapar uppmärksamhet i media
En läckt EU-studie från 2015 har nyligen väckt uppmärksamhet i svensk media. En av studiens slutsatser är att upphovsrättsintrång på nätet inte påverkar laglig försäljning negativt. Slutsatsen går tvärsemot vad flera andra forskningsstudier visar. Sannolikt beror studiens resultat på metodfel. Exempelvis så är försäljningsjämförelserna baserade på data från 2009 och framåt. Då förekom redan illegal fildelning i stor skala. En mer relevant jämförelse hade varit att titta på försäljningen före år 1999 som var året då Napster lanserades. Om du har några frågor om studien, dess metod eller resultat är du välkommen att kontakta Per Strömbäck, sakkunnig inom digitala näringsfrågor, Film- och TV-branschens Samarbetskommitté: per.stromback@ftvs.se

FTVS i Almedalen
Den 4 juli arrangerade FTVS ett välbesökt Almedalsseminarium med fokus på det svenska rättsläget kring illegal spridning som uppstått efter ett antal uppmärksammade domar under våren 2017. Under dagen presenterade bland annat Nima Sanandaji (European Centre for Entrepreneurship and Policy Reform) rapporten ”Immateriellt värdeskapande i Europa” (finns att läsa här), och journalisten Joakim Båge diskuterade lärdomar från Danmark, Storbritannien och USA i arbetet för att förhindra illegal spridning av upphovsrättsskyddat material utifrån rapporten ”Utblick – Så skapar vi en fungerande digital marknad för kreativt innehåll” (finns att läsa här). Seminariet avslutades med en paneldiskussion om vad det nya rättsläget innebär för svenska rättighetsägare. Deltog gjorde bland annat Monique Wadsted, jurist och delägare vid MAQS, Johan Axhamn, doktor i Rättsvetenskap vid Stockholms universitet och Catharina Ekdahl, jurist vid Patent- och registreringsverket.

Immateriellt värdeskapande i Europa

Immateriellt värdeskapande spelar en nyckelroll i den kunskapsintensiva ekonomin, och immateriella tillgångar är av central betydelse för det svenska näringslivet. Så mycket som hälften av Sveriges BNP och 40 procent av de svenska jobben skapas i dag i verksamheter som är starkt beroende av immateriella rättigheter (IPR). Det visar rapporten Immateriellt värdeskapande i Europa som kartlägger den roll som IPR-intensiva verksamheter spelar i EU-ländernas näringsliv.

Rapporten har författas av Nima Sanandaji och ges ut i samverkan mellan Film- och TV-branschens Samarbetskommitté och European Centre for Entrepreneurship and Policy Reform.

Nima Sanandaji presenterade rapporten vid FTVS Almedalsseminarium tidigare i år, och du finner den i sin helhet här.

Utblick – Så skapar vi en fungerande digital marknad för kreativt innehåll: Lärdomar från Danmark, Storbritannien och USA

Sverige är särskilt hårt drabbat av tjänster som illegalt sprider upphovsrättskyddat material. 32 procent av svenskarna använder illegala tjänster för att se film och tv, jämfört med mellan 8 och 19 procent i våra nordiska grannländer. Den illegala spridningen uppskattas kosta de svenska kreativa näringarna miljardbelopp i förlorade intäkter varje år.

I rapporten Utblick – Så skapar vi en fungerande digital marknad för kreativt innehåll har journalisten Joakim Båge undersökt hur arbetet mot illegal spridning av kreativt innehåll har hanterats i utlandet, med särskilt fokus på Danmark, Storbritannien och USA. Syftet är att skapa lärdomar för oss i Sverige i det fortsatta arbetet med att skapa en fungerade digital marknad för kreativt innehåll.

Joakim Båge presenterade rapporten vid FTVS Almedalsseminarium tidigare i år, och du finner den i sin helhet här.

Ny dom: Olagligt att streama från illegala streamingtjänster

Sverige har tidigare haft ett oklart rättsläge vad gäller illegal streaming. Frågan om huruvida en användare som streamar film eller tv från illegal källa begår ett brott har inte haft något tydligt svar. En ny EU-dom från den 26 april 2017 har nu klargjort läget: det är olagligt att streama film och tv från illegal källa i Sverige.

Sverige är särskilt hårt drabbat av tjänster som illegalt sprider upphovsrättskyddat material. En undersökning från analysföretaget Mediavision visar att 32 procent av svenskarna använder illegala tjänster för att se film och tv, jämfört med mellan 8 och 19 procent i våra nordiska grannländer.

Den illegala spridningen av film och tv på internet kostar svensk filmbransch över 800 miljoner kronor i uteblivna intäkter varje år. De illegala streamingtjänsterna är en stor del av problemet. De är tekniskt enklare att använda än de illegala nedladdningstjänsterna och det oklara rättsläget skapade tidigare en uppfattning bland användare att risken för rättsliga påföljder är lägre. De illegala streamingtjänsterna är också kopplade till annan kriminalitet då de ofta drivs av kriminella nätverk som tjänar pengar på annonsförsäljning. Sveriges just nu största illegala filmsajt Dreamfilm drivs, enligt förundersökningarna, av personer med kopplingar till det kriminella nätverket Black Cobra.

Därför är denna dom viktig. Viktig för att stoppa de grovt kriminella intressen som ligger bakom de illegala streamingtjänsterna, men också avgörande för att skapa en fungerande digital marknad för innehåll så att svenska kreatörer kan få betalt för sitt arbete, för de lagliga digitala tjänsterna samt i förlängningen för publiken som får ta del av ett större och bättre utbud.

Missa inte dokumentären Pengarna i Piracy på TV4 Play!

https://www.tv4play.se/iframe/video/3846532

Varje år laddar miljontals svenskar ner eller streamar film och tv från illegala sajter. Dokumentären Pengarna i Piracy är ett grävande reportage kring de stora pengaströmmar och kriminella nätverk som står bakom några av de största illegala streamingsajterna för piratkopierad film och tv.

Reportageteamet bakom dokumentären har genom sitt arbete uppdagat att den illegala nedladdningen och streamingen i Europa alltmer tas över av grova kriminella intressen. Den trenden gäller även i Sverige. Landets just nu största illegala filmsajt drivs av personer med kopplingar till det kriminella nätverket Black Cobra.

Dokumentären har producerats av Msl Studios och Silvio productions. Det journalistiska arbetet har letts av journalisten Urban Björk som tidigare bland annat gjort reportage för Kalla Fakta. FTVS och SSF Stöldskyddsföreningen har bidragit för att göra produktionen möjlig.

Över hälften av unga är pirater

Den 14 februari publicerade analysföretaget Mediavision sin senaste undersökning av svenskarnas användning av illegala fildelnings- och streamingtjänster i Sverige. Den visar att användandet fortsätter att vara ett utbrett fenomen, och totalt angav 24 procent av svenskarna i åldern 15 – 74 år att de laddat ned eller streamat filmer och TV-serier via illegala tjänster som t ex Piratebay och Dreamfilm under den senaste månaden.

Undersökningen visar också att användandet är mest utbrett bland ungdomar, där över hälften av de svarande 15 – 24 åringarna uppger att de använt illegala fildelnings- eller streamingtjänster under den senaste månaden. Sett till endast männen i åldersgruppen är andelen hela 70 procent.

Mediavision understryker avslutningsvis att användandet av illegala fildelnings- eller streamingtjänster har ökat sedan 2010 när de började följa fenomenet, och att det har legat stadigt runt 25 procent under de senaste tre åren sett över befolkningen som helhet.

För att läsa Mediavisions pressmeddelande om undersökningen, klicka här.